Unitat 65

Funció social de la llengua. Comunitat lingüística

Contingut exercicis

En la Declaració Universal dels Drets Lingüístics es defineix el concepte de comunitat lingüística com la «societat humana que, assentada històricament en un espai territorial determinat, reconegut o no, s'autoidentifica com a poble i ha desenvolupat una llengua comuna com a mitjà de comunicació natural i de cohesió cultural entre els seus membres».

 

D’aquesta definició se’n dedueix, doncs, la transcendència de la llengua, oral i escrita, com a eix fonamental de la formació d’una cultura determinada i de cohesió social entre un grup de persones. L’aprenentatge d’una llengua suposa la porta d’entrada a la resta d’àmbits d’una cultura, i dotar-se d’un instrument que atorga la capacitat de comunicar-se, d’ordenar la ment i d’interpretar l’entorn d’una manera particular, diferent a la d’altres cultures.

 

D’altra banda, de la mateixa definició convé destacar-ne el concepte de comunicació natural, que es refereix a que en una comunitat lingüística la llengua és transmesa de generació en generació en el àmbit familiar, sense influència externa, ni tan sols de l’escola. Es considera que l’existència d’una llengua perilla quan deixa de transmetre’s de pares a fills: és aleshores quan la comunitat lingüística deixa d’existir i, en conseqüència, s’acaba perdent tota una cultura.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.