Unitat 26

Frases fetes, locucions i refranys

En la cultura popular de la nostra llengua, tenim un ampli repertori de frases fetes, locucions i refranys. Són dites que ens transmeten un sentit figurat.

Contingut exercicis

Les locucions són grups de mots que tenen  significat propi però no derivat de manera literal del conjunt de paraules que les formen. Hi ha diferentes tipus de locucions; locució nominal, locució verbal, etc.

Exemple: des que el món és món (equival a un adverbi: ‘sempre').

Les frases fetes són expressions estereotipades que tenen com a nucli un verb i el seu significat no pot ser deduït del significat dels seus components. Generalment no es poden traduir literalment d’una llengua o una altra.

Les frases fetes tenen un sentit figurat i són d’ús comú entre els parlants d’una llengua.

Exemple: anar com l'anell al dit ('escaure a la perfecció').

Els refranys són sentències que expressen un pensament popular en les quals es relacionen almenys dues idees amb una finalitat moral o didàctica. Normalment tenen un origen antic i la seva temàtica és il·limitada: costums ancestrals, malalties, remeis de salut, feines, creences, supersticions, naturalesa, temps, etc.

Es tracta de frases fixes enginyoses que pretenen resumir un aspecte concret de saviesa popular o marcar una pauta de comportament. Tenen una estructura rimada i es transmeten per via oral.

Exemple: No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat ('no podem dir que hem aconseguit quelcom abans d'hora').

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.