Unitat 49

Formes verbals simples, compostes i perífrasis verbals

Les formes verbals poden aparèixer amb les tres formes que porta el títol. Poden ser simples, compostes o bé ens podem trobar davant d'una perífrasi verbal.

Contingut exercicis

Les formes verbals simples són aquelles en les quals el verb consta d'una sola paraula. Per exemple: canto, sentim, parlen...

Les formes verbals compostes són aquelles en les quals el verb principal, el que expressa l'acció, es troba en la forma no personal de participi i s'acompanya d'un verb conjugat, anomenat auxiliar (haver).

Per exemple: he cantat.

Les perífrasis verbals són conjunts de dues formes verbals, una en forma personal i l'altra en forma no personal (infinitiu: cantar, gerundi: cantant, participi: cantat). Poden anar unides per una conjunció.

Podem fer les perífrasis següents:

 • Perífrasis d'infinitiu:
  • D'obligació: haver de + infinitiu / caldre + que + verb en present de subjuntiu

He d'estudiar si vull aprovar. Cal que estudiï per aprovar.

  • De probabilitat: deure + infinitiu

Dec fer mala cara perquè tothom em pregunta com em trobo.

  • D'imminència: anar a + infinitiu / estar a punt de + infinitiu / començar a + infinitiu.

Vaig a comprar. Estic a punt de sortir a comprar. Ara començo a comprar.

  • De possibilitat: poder + infinitiu

L'examen pot semblar complicat però realment no ho és.

  • D'intencionalitat: voler + infinitiu

Es vol comprar un ordinador nou.

  • De reiteració: tornar a + infinitiu

Ja torna a ploure!

 • Perífrasis de participi:
  • De conseqüència: quedar + participi / deixar + participi

Com que ha arribat tard, l'han deixat penjat a l'estació.

 • Perífrasis de gerundi:
  • De duració: estar + gerundi / anar + gerundi

Estic pensant què li escric.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.