Unitat 62

Estats plurilingües. Conflicte lingüístic

Contingut exercicis

En un territori poden conviure més d’una llengua, malgrat que la situació original d’un grup humà és el monolingüisme, o sigui, l’ús d’una única llengua. El contacte de llengües, un fenomen cada cop més estès i accentuat, porta al bilingüisme i al multilingüisme: el coneixement i ús de dues (bilingüisme) o diverses llengües (multilingüisme).

En aquesta interacció entre llengua i societat, trobem, per tant, que hi ha territoris (regions, estats…) que es poden definir com a multilingües o plurilingües, atès que en ells conviuen diverses llengües.

En una societat bilingüe o plurilingüe, no tots els parlants coneixen i parlen totes les llengües de la zona ni aquestes es fan servir de la mateixa manera. Segons l’ús de cada llengua, es pot donar una situació sociolingüística de diglòssia, en què un idioma només és usat per funcions formals (educació, publicacions, Administració pública, alguns mitjans de comunicació) i essencialment de manera escrita, mentre que l’altre adquireix una funció informal (ús familiar, quotidià, espontani) i generalment oral.

La diglòssia acostuma a desembocar en un conflicte lingüístic entre la llengua dominant (la que té funcions formals) i la llengua minoritzada. Aquest desequilibri diglòssic es pot acabar resolent de dues maneres distintes: bé amb la substitució lingüística de la llengua minoritzada (acaba desapareixent), o bé amb la normalització lingüística, que comporta la recuperació, per part de la llengua minoritzada, d’àmbits d’ús (l’Administració, l’educació, etc.)

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.