Unitat 10

Els textos narratius: el conte i la novel·la

La prosa inclou el gènere narratiu, qua al seu torn abasta totes les obres que expliquen uns fets, amb uns personatges, que es desencadenen en un lloc i en un temps determinats. Aquestes històries són explicades per un narrador, bé sigui intern o extern.

Contingut exercicis
Comprensió de textos escrits. Els textos narratius- conte i novel·la
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.