Unitat 24

Els sons vocàlics

La fonètica és l'apartat de la llengua que estudia els fonemes. Un fonema és la representació en forma de so que tenen les grafies.

Contingut exercicis

L'Alfabet Fonètic Internacional (AFI) recull tots els fonemes que existeixen en totes les llengües. Amb aquest alfabet, podem arribar a pronunciar una llengua sense conèixer-la ni haver-la estudiat.

Quan ens disposem a estudiar els sons de la llengua, cal que, en primer lloc, establim una classificació: els sons vocàlics i els sons consonàntics. En aquesta càpsula, ens ocupem dels primers.

En català, tenim vuit sons vocàlics, els quals podem classificar —segons la col·locació de la boca i de la llengua a l'hora de pronunciar-los— en anteriors (les vocals encapçalades per la /i/ i les que la segueixen) i posteriors (les altres). Dins d'aquestes dues diferenciacions, i tenint en compte l'obertura de la boca, podem distingir entre vocals tancades, mitjanes o obertes.

L'esquema dels sons vocàlics és el següent:

CAT_21_3_ESQUEMATal com veiem a la representació, la /a/ és la vocal oberta; la /i/ i la /u/ són les tancades; mentre que les enquadrades són les mitjanes.

Com bé sabem, les vocals /i/ i /u/ sempre són tancades, mentre que la /a/ sempre és oberta.

La e i la o poden ser tant obertes com tancades. En aquest cas, fonèticament, la representació és la següent:CAT_21_3_ESQUEMA2La vocal que hi ha al centre del triangle invertit correspon a la vocal neutra.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.