Unitat 9

Els gèneres literaris: prosa, poesia i teatre

Les obres literàries es divideixen en tres gèneres: lírica, èpica i teatre.

Contingut exercicis
1[2] 2[1]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.