Unitat 11

Els elements de la comunicació i funcions del llenguatge

Les persones naixem i creixem en una societat en la qual tenim la necessitat constant de comunicar-nos. No hi pot haver vida sense comunicació.

Contingut exercicis
Els elements de la comunicació i funcions del llenguatge
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.