Unitat 34

Els determinants: morfologia i tipus

El determinant acompanya i determina el nom. És variable en gènere i nombre, ja que concorda amb el nom que acompanya.

Contingut exercicis

 
Per exemple: el sofà, aquestes illes...

Trobem diverses classes de determinants:

  • Indiquen el gènere i el nombre del nom que acompanyen: el, la, els, les.
  • Indiquen la proximitat a la qual es troba el nom que acompanyen: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles.
  • Indiquen la possessió del nom que acompanyen:
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
meu meva meus meves
teu teva teus teves
seu seva seus seves
nostre nostra nostres nostres
vostre vostra vostres vostres
  • Indiquen la quantitat numèrica. Poden ser:

Cardinals: Un, dos, vuitanta, quatre-cents, mil...

Ordinals: primer, cinquè...

Partitius: mig, un terç...

  • Indiquen una quantitat no exacta. Poden ser:

Variables: quant, molt, poc, tant, bastant, gaire.

Invariables: gens, prou, menys, massa, força.

  • Indiquen una quantitat molt vagament, poc precisa: algun, qualsevol, cada, altre, tot, cap, cert, mateix, ambdós, divers.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.