Unitat 6

El tema, les idees principals i secundàries d'un text

A l'hora de crear un text, bé sigui per transmetre'l oralment com per escrit, cal que sigui un discurs coherent i cohesionat. Que les idees hi apareguin de manera ordenada, lògica i clara, que el destinatari no es perdi en les nostres paraules, que siguem clars, directes i concisos.

Contingut exercicis
Comprensió de textos escrits- El tema, les idees principals i secundàries d'un text

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.