Unitat 31

El sintagma nominal i els seus contituents

El sintagma nominal és una paraula o un grup de paraules que tenen com a nucli un nom o un pronom

Contingut exercicis

 
Exemples:

La poma.

[Els llavis] de la princesa.

 

El sintagma nominal pot presentar diverses estructures:

(Determinant) + (Determinant) + Nom + (Complements)

Els elements entre parèntesis tant hi poden aparèixer com no.

Exemples:

En Miquel Costa.

[Det. + N + CN]

En Miquel.

[Det. + N]

El meu Miquel

[Det. + Det. + N]

Miquel.

[N]

El complement del nom (CN) pot aparèixer de diverses maneres:

  • En aposició: quan un altre nom fa de complement.

Exemple: Miquel Costa.

  • Un adjectiu qualificatiu.

Exemple: En Miquel eixerit.

  • Un sintagma preposicional (Preposició + SN).

Exemple: Les muntanyes de Montserrat.

 

Les funcions sintàctiques que pot realitzar el sintagma nominal són:

  • Subjecte: El porter del Barça és el millor del món.
  • Complement directe: Els nens del MIJAC canten caramelles per Pasqua.
  • Complement atribut: La Joana és la meva padrina.
  • Complement circumstancial: Ens trobarem la setmana vinent.
  • Complement predicatiu: Tothom el considera un lladre.
  • Complement del nom: Vam estudiar el riu Llobregat.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.