Unitat 35

El nom: morfologia i tipus

El nom és una categoria gramatical major, variable, fet que indica que concorda en gènere i nombre amb els elements que l'acompanyen.

Contingut exercicis

 
Podem classificar-lo de la manera següent:

→ Segons l'extensió:

 • comuns, quan fan referència a éssers animats o inanimats o conceptes en general, com ara cadira, persona, noi, sofà, avió, flor, tigre...
 • propis, nom amb el qual es destaca la individualitat d'un ésser concret, com ara muntanyes de Montserrat, riu Ter, Puigcerdà, gener...

→ Segons el significat

 • concrets, és a dir, aplicats a elements materials, com ara cel, teulada, jardí...
 • abstractes, quan anomenen un concepte o qualitat que només existeix en el pensament, com ara amor, amistat, penediment...
 • individuals, quan designen una sola cosa, com ara alumne, xai...
 • col·lectius, quan designen un conjunt d'individus, com ara alumnat, rama..

→ Segons la formació:

 • simples, formats per un sol mot, com ara cirera, pedrís...
 • compostos, o formats per més d'un lexema, com ara para-xocs, nord-oest, paraigües...

→ Segons l'origen:

 • primitius, que no provenen de cap altre lexema, com ara mirall.
 • Derivats, que tenen l'origen en un mot primitiu, com ara emmirallar...

 

El gènere

Indica si el nom és masculí o femení.

Formació del femení en els substantius:

Exemples Observacions
Masculí + -a nét - néta, forner - fornera Canvis ortogràfics:

ros - rossa, nou - nova, nul - nul·la

Masculí acabat amb -e / -o / -u àtones

Femení: -a

mestre - mestra, monjo - monja, europeu - europea
Masculí + -na/-ina

Femení acabat amb -essa

rei - reina, Àngel - Angelina

metge - metgessa

Canvis ortogràfics:

veí - veïna

Masculí acabat amb -or / -òleg

Femení acabat amb -riu / -òloga

actor - actriu

filòleg - filòloga

Arrel diferent home - dona, cavall - euga
Distinció de gènere afegint mascle o femella al nom rossinyol mascle, rossinyol femella
Femení + -ot per al masculí bruixa - bruixot

Hi ha alguns mots que admeten tant el masculí com el femení, com ara:

el mar / la mar
un art / una art
el vessant / la vessant

Hi ha substantius que tenen significats diferents segons el gènere, com, per exemple:

el canal (via d'aigua), la canal (conducte, canonada).
un editorial (article), una editorial (empresa).
el fi (objectiu, finalitat), la fi (acabament).
el pudor (modèstia), la pudor (mala olor).
el vall (excavació), la vall (entre dues muntanyes).

 

El nombre

Indica si el nom és singular o plural.

En general, el plural es forma afegint una -s al singular:

llibre → llibres
actriu → actrius

Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es. Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics:

càrrega → càrregues
platja → platges
plaça → places
aigua → aigües

La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns per al plural:

mà → mans
camió → camions
pi → pins

Els masculins acabats amb -s , -ç , -x , -ix i -tx fan el plural amb -os:

vers → versos
comerç → comerços
eix → eixos
despatx → despatxos

Els mots invariables són els que tenen la mateixa forma per al singular i per al plural:

 • Tots els mots no aguts que acaben amb -s: llapis, cactus, alferes, bíceps.
 • Els noms dels dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres (excepte dissabte i diumenge).
 • Certs mots no tenen forma per al singular: les acaballes, les bermudes, les pessigolles, els afores, els calçotets, les postres, les alicates, les noces, les setrilleres, les beceroles ,els pantis, els sostenidors.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.