Unitat 61

Bilingüisme i multilingüisme

Contingut exercicis

El multilingüisme (o plurilingüisme) és un terme de la sociolingüística que es refereix a un individu que coneix i pot usar dos o més idiomes, o bé a una comunitat de persones en què s'usen dues o més llengües.

El bilingüisme fa referència al coneixement de dues llengües per part un individu o en un grup social.

Cal distingir entre el bilingüisme social i l'individual, que són fenòmens diferents, encara que sovint relacionats.

El bilingüisme individual es pot donar a causa de viure en un territori amb llengües en contacte o bé pel coneixement i ús de dues llengües a través del seu estudi.

El bilingüisme social, en canvi, és degut a la localització (per motius que poden ser diversos) de dues comunitats lingüístiques en una mateixa àrea geogràfica, situació que sovint comporta l’existència d’una llengua dominant (amb un ús que es fa imprescindible per poder viure amb normalitat en aquell territori) i una llengua minoritzada. És per això que el bilingüisme social s’entén com una situació que pot portar, a mig o llarg termini, a l'abandonament de la llengua que no és imprescindible per viure en societat, la llengua minoritzada. Aquest és el cas de la desaparició constant de llengües al món, i també, com a solució contrària, de les polítiques lingüístiques que duen a terme algunes Administracions públiques per tal d’evitar un ús decreixent d’alguna llengua determinada.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.