Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci d'Educació de Barcelona o de tercers que hagin autoritzat a aquest l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

- només està autoritzat l'ús personal no comercial.

- no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

- la informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

- el Consorci d'Educació de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents. - el Consorci d'Educació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

- en cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.